گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۶۹

 

تا کی اندر راه دین با نفس دمسازی کنیبر در میدان این درگاه طنازی کنی
کوزه و ابریق برداری و راه کج رویجامهٔ صدیق در پوشی و غمازی کنی
ور تو خواهی کز کمان شهوت و تیر نفاقاز سر انگشت دف زن ناوک‌اندازی کنی
نزد مغفرها ستور لنگ گردی و آنگهیپیش معجرها حدیث از مرکب تازی کنی
چون به […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی