گنجور

غبار همدانی » مفردات » شمارهٔ ۱

 

بوی آن موی معبر باز برد از هوش مارا
یار مستی میکشند این میکشان بردوش مارا


متن کامل شعر را ببینید ...

غبار همدانی