گنجور

خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۸۸

 

چون نداری جان معنی معنی جانرا چه دانیچون ندیدی کان گوهر گوهر کانرا چه دانی
هر که او گوهر شناسد قیمت جوهر شناسدگوهر کانرا ندیده جوهر جانرا چه دانی
تا ترا شوری نباشد لذت شیرین چه یابیتا ترا دردی نباشد قدر درمانرا چه دانی
چون سر میدان نداری پای دریکران چه آریچون رخ مردان ندیدی مرد میدان را […]


متن کامل شعر را ببینید ...

خواجوی کرمانی