گنجور

عطار » اشترنامه » بخش ۱۴ - حكایت عیسی علیه السلام با جهودان

 

با حکیمان دائما بودی مقیم

زیرک و دانا و خوش قول و حکیم

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۱۵ - جواب عیسی علیه السلام سبیحون را

 

گر همه درّی بدی درّ یتیم

هر یتیمی مصطفی بودی مقیم

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۱۷ - حكایت

 

تا دل تو برقرار آید مقیم

وارهی زین رنج و زین درد الیم

عطار
 
 
۱
۴
۵
۶
sunny dark_mode