گنجور

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱

 

گرچه بشتر را عطا باران بود

مر ترا زر و گهر باشد عطا

رودکی
 
 
sunny dark_mode