گنجور

عطار » منطق‌الطیر » حکایت بط » عقیدهٔ دیوانه‌ای درباره دو عالم

 

گفت کاین هر دو جهان بالا و پست

قطرهٔ آب است نه نیست و نه ‌هست

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » داستان کبک » داستان کبک

 

دل در این سختی به صد اندوه خست

زانک عشق گوهرم بر کوه بست

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » داستان همای » داستان همای

 

جمله را در پر او باید نشست

تا ز ظلش ذره‌ای آید به دست

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » حکایت کوف » حکایت کوف

 

هرک در جمعیتی خواهد نشست

در خرابی بایدش رفتن چو مست

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » حکایت کوف » حکایت کوف

 

هدهدش گفت ای ز عشق گنج مست

من گرفتم کامدت گنجی به دست

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » پرسش مرغان » پرسش مرغان

 

این بدان چون این بدانستی نخست

سوی آن حضرت نسب کردی درست

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » جواب هدهد » حکایت شیخ سمعان

 

گفت چون دین رفت چه جای دلست

عشق ترسازاده کاری مشکل است

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » جواب هدهد » حکایت شیخ سمعان

 

گفت تسبیحم بیفکندم ز دست

تا توانم بر میان زنار بست

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » جواب هدهد » حکایت شیخ سمعان

 

گفت اگر کعبه نباشد دیر هست

هوشیار کعبه‌ام در دیر مست

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » جواب هدهد » حکایت شیخ سمعان

 

کی کنند، ای از شراب شرک مست

زاهدان در کوی ترسایان نشست؟

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » جواب هدهد » حکایت شیخ سمعان

 

گفت دختر گر درین کاری تو چست

دست باید پاکت از اسلام شست

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » جواب هدهد » حکایت شیخ سمعان

 

خمر، هر معنی که بودش از نخست

پاک از لوح ضمیر او بشست

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » جواب هدهد » حکایت شیخ سمعان

 

آن صنم را دید می در دست و مست

شیخ شد یکبارگی آنجا ز دست

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » جواب هدهد » حکایت شیخ سمعان

 

این زمان چون شیخ عاشق گشت مست

اوفتاد از پای و کلی شد ز دست

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » جواب هدهد » حکایت شیخ سمعان

 

شد خراب آن پیر و شد از دست و مست

مست و عاشق چون بود؟ رفته ز دست

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » جواب هدهد » حکایت شیخ سمعان

 

گر به هشیاری نگشتم بت‌پرست

پیش بت مصحف بسوزم مست مست

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » جواب هدهد » حکایت شیخ سمعان

 

شیخ را بردند سوی دیر مست

بعد از آن گفتند تا زنار بست

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » جواب هدهد » حکایت شیخ سمعان

 

بعد چندین سال ایمان درست

این چنین نوباوه رویش باز شست

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » جواب هدهد » حکایت شیخ سمعان

 

روز هشیاری نبودم بت پرست

بت پرستیدم چو گشتم مست مست

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » جواب هدهد » حکایت شیخ سمعان

 

ذره‌ای عشق از کمین درجست چست

برد ما را بر سر لوح نخست

عطار
 
 
۱
۲
۳
۴
۷۳
sunny dark_mode