گنجور

عطار » منطق‌الطیر » حکایت کوف » حکایت کوف

 

هرک در جمعیتی خواهد نشست

در خرابی بایدش رفتن چو مست

عطار نیشابوری
 

عطار » منطق‌الطیر » حکایت کوف » حکایت کوف

 

هدهدش گفت ای ز عشق گنج مست

من گرفتم کامدت گنجی به دست

عطار نیشابوری
 

عطار » منطق‌الطیر » پرسش مرغان » پرسش مرغان

 

این بدان چون این بدانستی نخست

سوی آن حضرت نسب درست

عطار نیشابوری
 

عطار » منطق‌الطیر » جواب هدهد » حکایت شیخ سمعان

 

گفت چون دین رفت چه جای دلست

عشق ترسازاده کاری مشکل است

عطار نیشابوری
 

عطار » منطق‌الطیر » جواب هدهد » حکایت شیخ سمعان

 

گفت تسبیحم بیفکندم ز دست

تا توانم بر میان زنار بست

عطار نیشابوری
 

عطار » منطق‌الطیر » جواب هدهد » حکایت شیخ سمعان

 

گفت اگر کعبه نباشد دیر هست

هوشیار کعبه‌ام در دیر مست

عطار نیشابوری
 

عطار » منطق‌الطیر » جواب هدهد » حکایت شیخ سمعان

 

کی کنند، ای از شراب شرک مست

زاهدان در کوی ترسایان نشست؟

عطار نیشابوری
 

عطار » منطق‌الطیر » جواب هدهد » حکایت شیخ سمعان

 

گفت دختر گر درین کاری تو چست

دست باید پاکت از اسلام شست

عطار نیشابوری
 

عطار » منطق‌الطیر » جواب هدهد » حکایت شیخ سمعان

 

خمر، هر معنی که بودش از نخست

پاک از لوح ضمیر او بشست

عطار نیشابوری
 

عطار » منطق‌الطیر » جواب هدهد » حکایت شیخ سمعان

 

آن صنم را دید می در دست و مست

شیخ شد یکبارگی آنجا ز دست

عطار نیشابوری
 

عطار » منطق‌الطیر » جواب هدهد » حکایت شیخ سمعان

 

این زمان چون شیخ عاشق گشت مست

اوفتاد از پای و کلی شد ز دست

عطار نیشابوری
 

عطار » منطق‌الطیر » جواب هدهد » حکایت شیخ سمعان

 

شد خراب آن پیر و شد از دست و مست

مست و عاشق چون بود؟ رفته ز دست

عطار نیشابوری
 

عطار » منطق‌الطیر » جواب هدهد » حکایت شیخ سمعان

 

گر به هشیاری نگشتم بت‌پرست

پیش بت مصحف بسوزم مست مست

عطار نیشابوری
 

عطار » منطق‌الطیر » جواب هدهد » حکایت شیخ سمعان

 

شیخ را بردند سوی دیر مست

بعد از آن گفتند تا زنار بست

عطار نیشابوری
 

عطار » منطق‌الطیر » جواب هدهد » حکایت شیخ سمعان

 

بعد چندین سال ایمان درست

این چنین نوباوه رویش باز شست

عطار نیشابوری
 

عطار » منطق‌الطیر » جواب هدهد » حکایت شیخ سمعان

 

روز هشیاری نبودم بت پرست

بت پرستیدم چو گشتم مست مست

عطار نیشابوری
 

عطار » منطق‌الطیر » جواب هدهد » حکایت شیخ سمعان

 

ذره‌ای عشق از کمین درجست چست

برد ما را بر سر لوح نخست

عطار نیشابوری
 

عطار » منطق‌الطیر » جواب هدهد » حکایت شیخ سمعان

 

در نهاد هر کسی صد خوک هست

خوک باید کشت یا زنار بست

عطار نیشابوری
 

عطار » منطق‌الطیر » جواب هدهد » حکایت شیخ سمعان

 

بود یاری در میان جمع، چست

پیش شیخ آمد که ای در کار سست

عطار نیشابوری
 

عطار » منطق‌الطیر » جواب هدهد » حکایت شیخ سمعان

 

چون نهاد آن شیخ بر زنار دست

جمله را زنار می‌بایست بست

عطار نیشابوری
 
 
۱
۲
۳
۴
۱۹