گنجور

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۳۶

 

عشق را آغاز و انجامیش هست

هرچه می بینی سرانجامیش هست

هر زمان نقشی برآرد روزگار

تا نپنداری که آرامیش هست

نام نیکو ماند از ما یادگار

[...]

جهان ملک خاتون