گنجور

عطار » اشترنامه » بخش ۱۲ - حكایت شهباز و صیاد

 

ای صلابت راز ره بردار تو

دیدهٔ جان یقین بگمار تو

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۱۹ - حكایت

 

معرفت شد خوار از گفتار تو

شرم میدارد وی از کردار تو

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۲۰ - حكایت استاد نقاش

 

می نداند هیچکس اسرار تو

می نه بیند هیچکس هنجار تو

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۲۵ - رسیدن سالك با پرده پنجم

 

گفت ای پرسنده این اسرار تو

زین سخن گفتی و در گفتار تو

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۲۵ - رسیدن سالك با پرده پنجم

 

عشق بنماید ترا اسرار تو

عقل بنماید ترا گفتار تو

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۲۶ - حكایت ابراهیم علیه السلام

 

آتش طبعی ز ره بردار تو

دیده عشق یقین بگمار تو

عطار
 
 
۱
۲