گنجور

عطار » اشترنامه » بخش ۲۵ - رسیدن سالك با پرده پنجم

 

گر نمایی رخ تمامم بی حجاب

گفت و گوی من شود اندر حساب

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۲۵ - رسیدن سالك با پرده پنجم

 

این زمان از خود گذشتم بی حجاب

هرچه خواهی کن تو از روی حساب

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۲۵ - رسیدن سالك با پرده پنجم

 

هرکه این را فهم دارد بی حجاب

بی حساب خواندن روی کتاب

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۲۷ - رسیدن سالك وصول با پرده ششم

 

پیک آمد اینک آمد در حجاب

بی خلاف آمد برون او از حساب

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۲۸ - سؤال سالك وصول از پیر

 

ماهم و افتاده اندر تف و تاب

همچنان مستغرقم در فتح باب

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۲۸ - سؤال سالك وصول از پیر

 

آب چون در گل شود نبود خراب

فهم از این سان باشدت فهم کلاب

عطار
 
 
۱
۱۰
۱۱
۱۲
sunny dark_mode