گنجور

سلطان ولد » ولدنامه » بخش ۱ - بنام خداوند بخشایشگر مهربان

 

خوشتر آن باشد که سرّ دلبران

گفته آید در حدیث دیگران

سلطان ولد
 

سلطان ولد » ولدنامه » بخش ۲ - بسمه تعالی شأنه

 

هر که بر هستی حق جوید دلیل

او زیانمند است و اعمی و ذلیل

سلطان ولد