گنجور

ابن یمین » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ٣۶ - قصیده

 

الوداع ایدل که ما زینجا سفر خواهیم کرد

منزل اصلی خود جای دگر خواهیم کرد

هست دنیا در حقیقت رود عقبی را پلی

ما مسافر بیگمان زین پل گذر خواهیم کرد

تا بکی در چار میخ طبع خود بینیم رنج

[...]

ابن یمین