گنجور

صائب تبریزی » دیوان اشعار » متفرقات » شمارهٔ ۵۷۳

 

با خموشی هستی از نیکان عالم بی سخن

چون گشودی لب به گفتن، نیک یا بد می شوی

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » متفرقات » شمارهٔ ۶۴۴

 

با خموشی هستی از نیکان عالم بی سخن

چون گشودی لب به گفتن، نیک یا بد می شوی

صائب تبریزی
 
 
sunny dark_mode