گنجور

حکیم سبزواری » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۸۲

 

دل بشد از دست یاران فکر درمانش کنید

مرهم زخم عجین از آب پیکانش کنید

شهسوارم میرود ای اشک راهش را ببند

ای سپاه ناله زود آهنگ میدانش کنید

گر رود از اشک سیل انگیز و آه شعله خیز

[...]

حکیم سبزواری