گنجور

عمان سامانی » گنجینة الاسرار » بخش ۵

 

سایهٔ معشوق گر افتاد بر عاشق چه شد

ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود

عمان سامانی