گنجور

غالب دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۹۰

 

ای ز ساز زنجیرم در جنون نواگر کن

بند گر بدین ذوق ست پاره ای گرانتر کن

فیض عیش نوروزی جاودانه خوش باشد

روز من ز تاریکی با شبم برابر کن

زانچه دل ز هم پاشد، لب چه طرف بربندد

[...]

غالب دهلوی