گنجور

رضاقلی خان هدایت » تذکرهٔ ریاض العارفین » روضهٔ اول در نگارش احوال مشایخ و عارفین » بخش ۳۰ - امیر مازندرانی

 

کُنْتُ کَنْزَنه کره ره من بوشائمه

خمیر کرده آب چهل صباحمه

واجُب الوجود عَلَّمَ الاسمائمه

ارزان مفروش دُرّ گرانبهائمه

رضاقلی خان هدایت
 
 
sunny dark_mode