گنجور

میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۹- سورة التوبة- مدنیة » ۱۲ - النوبة الثالثة

 

روزی که سر از پرده برون خواهی کرد

دانم که زمانه را زبون خواهی کرد

گر زیب و جمال ازین فزون خواهی کرد

یا رب چه جگرهاست که چون خواهی کرد

میبدی
 

میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۹- سورة التوبة- مدنیة » ۱۳ - النوبة الثالثة

 

از نطق بهر دهن زبانی دگری

وز لطف بهر بدن روانی دگری

در خاطر هر کسی گمانی دگری

در تو که رسد تو خود جهانی دگری‌

میبدی