گنجور

عمان سامانی » گنجینة الاسرار » دیباچه

 

محمد ملک دین را زینت و زین

کمان ابروی بزم قاب قوسین

علی مقصود جزو و مقصد کل

به ذیلش جمله را دست توسل

عمان سامانی