گنجور

شیخ محمود شبستری » گلشن راز » بخش ۳ - سؤال در ماهیّت فکرت

 

نخست از فکرِ خویشم در تحیّر

چه چیز است آن که خوانندش تفکّر

چه بود آغازِ فکرت را نشانی

سرانجامِ تفکّر را چه خوانی

شیخ محمود شبستری
 

شیخ محمود شبستری » گلشن راز » بخش ۴۹ - سوال از معانی اصطلاحات شاعرانه عارفان

 

چه خواهد اهل معنی زان عبارت

که سوی چشم و لب دارد اشارت

چه جوید از سر زلف و خط و خال

کسی که اندر مقامات است و احوال

شیخ محمود شبستری
 
 
sunny dark_mode