گنجور

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۱۱ - الاراده

 

اراده مر محبت را مبادیست

محب را جانب محبوب هادیست

بود در اقتضا حال ارادت

دواعی حقیقت را اجابت

صفی علیشاه
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۱۳۴ - سرالعلم

 

شنو از سر علم از من به نصفت

که عالم را بود عین حقیقت

حقیقت علم عین ذات برایست

جز این گر وصف کردند اعتباریست

صفی علیشاه
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۱۳۵ - سرالحال

 

اگر آگه ز سر حال گردی

تو عارف بر مراد الله گردی

ز ما یعف به گردی شناسا

بحال من مراد الله فیها

صفی علیشاه
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۱۸۰ - طاهر الظاهر

 

بود آن طاهر الظاهر که عاصی

نباشد رب خود را از معاصی

نگه دارد حق او را زان معاصی

که باشد در شریعت اختصاصی

صفی علیشاه
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۳۶۰ - کیمیاء‌السعاده

 

مرا باز از سعادت کیمیائیست

که آن تهذیب نفس از هر هوائیست

زهر رجس و رذایل اجتنابست

بهر حسن و فضایل اکتسابست

صفی علیشاه
 
 
sunny dark_mode