گنجور

محیط قمی » رباعیات » شمارهٔ ۱

 

ای سید والا گهر نیک نسب

تو شمسی و سادات زمان چون کوکب

چون رادنیا شاه جهان شرفی

زآنت شده سیده جهان شاه لقب

محیط قمی
 

محیط قمی » رباعیات » شمارهٔ ۲

 

سرمایهٔ مردی و فتوت باشد

جود و کرم و سخا و همت باشد

دارای صفات مردمی در این عهد

شمس الأمرا مشیر خلوت باشد

محیط قمی
 

محیط قمی » رباعیات » شمارهٔ ۳

 

دستور چو با عقل و کفایت باشد

در فکر بقای دین و دولت باشد

چون خواجهٔ کافی علی اصغر که چو جان

محبوب بر دولت و ملت باشد

محیط قمی
 

محیط قمی » رباعیات » شمارهٔ ۴

 

ایران همه دلکش و منظم باشد

این گونه زعدل صدر اعظم باشد

بوالمجد علی اصغر بن ابراهیم

کش بنده ی جود معن و حاتم باشد

محیط قمی
 
 
sunny dark_mode