گنجور

آمار اوزان عروضی

 
شاطرعباس صبوحی
شاطرعباس صبوحی
 

این آمار از میان ۶۱۱ بیت شعر موجود در گنجور از این شاعر استخراج شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ وزنیابی نشده ۶۱۱ ۱۰۰.۰۰