گنجور

آمار اوزان عروضی

 
سیف فرغانی
سیف فرغانی
 

این آمار از میان ۱۳۰۰۹ بیت شعر موجود در گنجور از این شاعر استخراج شده است. توجه فرمایید که در این آمار تک مصرعهای میانهٔ اشعار ترکیبی یک بیت به حساب آمده است. در ضمن، از آنجا که وزنیابی به شیوهٔ دستی و در بعضی موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً درج اشتباهی وزنهای قابل تبدیل از قبیل درج وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف (مفتعلن مفتعلن فاعلن)) وجود دارد. برخی از بخشها شامل اشعار با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ وزنیابی نشده ۱۰۲۹۸ ۷۹.۱۶
۲ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۳۶۴ ۲.۸۰
۳ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۳۵۴ ۲.۷۲
۴ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۲۸۳ ۲.۱۸
۵ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۲۶۹ ۲.۰۷
۶ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۲۱۴ ۱.۶۵
۷ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۲۰۱ ۱.۵۵
۸ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۲۰۰ ۱.۵۴
۹ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۱۸۱ ۱.۳۹
۱۰ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۱۶۰ ۱.۲۳
۱۱ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۱۲۸ ۰.۹۸
۱۲ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۸۱ ۰.۶۲
۱۳ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۷۶ ۰.۵۸
۱۴ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۶۹ ۰.۵۳
۱۵ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۴۸ ۰.۳۷
۱۶ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۳۱ ۰.۲۴
۱۷ مفعول مفاعلن مفاعیلن (هزج مسدس اخرب مقبوض) ۱۶ ۰.۱۲
۱۸ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۱۱ ۰.۰۸
۱۹ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) ۹ ۰.۰۷
۲۰ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) ۹ ۰.۰۷
۲۱ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۷ ۰.۰۵