گنجور

آمار اوزان عروضی

 
سلمان ساوجی
سلمان ساوجی
 

این آمار از میان ۱۳۱۰۴ بیت شعر موجود در گنجور از این شاعر استخراج شده است. توجه فرمایید که در این آمار تک مصرعهای میانهٔ اشعار ترکیبی یک بیت به حساب آمده است. در ضمن، از آنجا که وزنیابی به شیوهٔ دستی و در بعضی موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً درج اشتباهی وزنهای قابل تبدیل از قبیل درج وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف (مفتعلن مفتعلن فاعلن)) وجود دارد. برخی از بخشها شامل اشعار با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۲۰۹۴ ۱۵.۹۸
۲ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۲۰۱۸ ۱۵.۴۰
۳ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۱۷۴۵ ۱۳.۳۲
۴ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۱۴۳۷ ۱۰.۹۷
۵ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۱۳۳۶ ۱۰.۲۰
۶ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۱۲۲۴ ۹.۳۴
۷ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۵۴۴ ۴.۱۵
۸ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۵۴۴ ۴.۱۵
۹ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۳۱۷ ۲.۴۲
۱۰ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۲۹۴ ۲.۲۴
۱۱ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۲۸۲ ۲.۱۵
۱۲ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۲۴۹ ۱.۹۰
۱۳ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۱۹۹ ۱.۵۲
۱۴ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۱۸۱ ۱.۳۸
۱۵ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) ۱۳۴ ۱.۰۲
۱۶ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) ۱۱۱ ۰.۸۵
۱۷ فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول) ۱۱۰ ۰.۸۴
۱۸ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۹۵ ۰.۷۲
۱۹ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۵۴ ۰.۴۱
۲۰ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) ۵۲ ۰.۴۰
۲۱ فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف) ۲۹ ۰.۲۲
۲۲ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۲۶ ۰.۲۰
۲۳ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۲۳ ۰.۱۸
۲۴ متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن ۶ ۰.۰۵