گنجور

رباعی شمارهٔ ۱۸

 
رودکی
رودکی » رباعیات
 

بر عشق توام، نه صبر پیداست، نه دل

بی روی توام، نه عقل بر جاست، نه دل

این غم، که مراست کوه قافست، نه غم

این دل، که تراست، سنگ خاراست، نه دل


گنجور رومیزی