گنجور

ابیات به جا مانده از دیگر مثنویها

 
رودکی
رودکی » مثنوی‌ها
 

پاره ۱: ای بلبل خوش آوا، آوا ده

پاره ۲: جوانی گسست و چیره زبانی

پاره ۳: با صد هزار مردم تنهایی

پاره ۴: جامه پر صورت دهر، ای جوان

پاره ۵: لقمه‌ای از زهر زده در دهن

پاره ۶: بگرفت به چنگ چنگ و بنشست

پاره ۷: فرخار بزرگ و نیک جاییست

پاره ۸: نه کفشگری که دوختستی