گنجور

آمار اوزان عروضی

 
اوحدی
اوحدی
 

این آمار از میان ۱۴۶۷۴ بیت شعر موجود در گنجور از این شاعر استخراج شده است. توجه فرمایید که در این آمار تک مصرعهای میانهٔ اشعار ترکیبی یک بیت به حساب آمده است. در ضمن، از آنجا که وزنیابی به شیوهٔ دستی و در بعضی موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً درج اشتباهی وزنهای قابل تبدیل از قبیل درج وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف (مفتعلن مفتعلن فاعلن)) وجود دارد. برخی از بخشها شامل اشعار با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۵۳۳۷ ۳۶.۳۷
۲ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۱۴۰۰ ۹.۵۴
۳ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۹۴۳ ۶.۴۳
۴ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۸۲۲ ۵.۶۰
۵ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۷۵۰ ۵.۱۱
۶ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۷۰۰ ۴.۷۷
۷ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۶۹۵ ۴.۷۴
۸ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۴۴۹ ۳.۰۶
۹ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۳۸۵ ۲.۶۲
۱۰ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۳۶۸ ۲.۵۱
۱۱ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۳۶۷ ۲.۵۰
۱۲ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۳۰۹ ۲.۱۱
۱۳ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) ۲۷۸ ۱.۸۹
۱۴ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۲۱۸ ۱.۴۹
۱۵ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۱۹۹ ۱.۳۶
۱۶ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) ۱۹۰ ۱.۲۹
۱۷ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۱۸۷ ۱.۲۷
۱۸ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۱۷۹ ۱.۲۲
۱۹ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۱۵۲ ۱.۰۴
۲۰ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) ۱۱۳ ۰.۷۷
۲۱ فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول) ۱۰۱ ۰.۶۹
۲۲ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن (رمل مثمن مخبون) ۹۱ ۰.۶۲
۲۳ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۸۸ ۰.۶۰
۲۴ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن (رمل مثمن سالم) ۸۰ ۰.۵۵
۲۵ فاعلن مفاعیلن فاعلن مفاعیلن (مقتضب مثمن مطوی مقطوع) ۴۳ ۰.۲۹
۲۶ مفعول مفاعلن مفاعیلن (هزج مسدس اخرب مقبوض) ۳۰ ۰.۲۰
۲۷ مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن (رجز مثمن مطوی) ۲۸ ۰.۱۹
۲۸ فعولن مفاعلن فعولن مفاعلن ۱۹ ۰.۱۳
۲۹ متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن ۱۸ ۰.۱۲
۳۰ فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف) ۱۶ ۰.۱۱
۳۱ فعلاتن مفاعلن فعلاتن مفاعلن ۱۶ ۰.۱۱
۳۲ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلاتن ۱۳ ۰.۰۹
۳۳ مستفعلن مستفعلن مستفعلن ۹ ۰.۰۶
۳۴ مستفعلن فعلاتن فع ۹ ۰.۰۶
۳۵ فعولن مفاعیلن فعولن مفاعیلن ۹ ۰.۰۶
۳۶ مفاعیلن مفاعیلن ۹ ۰.۰۶
۳۷ فعولن فعولن مفاعلن ۹ ۰.۰۶
۳۸ مفتعلن فع مفاعلن فع ۹ ۰.۰۶
۳۹ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن ۹ ۰.۰۶
۴۰ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن ۷ ۰.۰۵
۴۱ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلن ۷ ۰.۰۵
۴۲ مستفعلن فع مستفعلن فع (متقارب مثمن اثلم) ۷ ۰.۰۵
۴۳ فاعلات فع فاعلات فع ۶ ۰.۰۴