گنجور

آمار اوزان عروضی

 
عرفی
عرفی شیرازی
 

این آمار از میان ۳۸۹۹ بیت شعر موجود در گنجور از این شاعر استخراج شده است. توجه فرمایید که در این آمار تک مصرعهای میانهٔ اشعار ترکیبی یک بیت به حساب آمده است. در ضمن، از آنجا که وزنیابی به شیوهٔ دستی و در بعضی موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً درج اشتباهی وزنهای قابل تبدیل از قبیل درج وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف (مفتعلن مفتعلن فاعلن)) وجود دارد. برخی از بخشها شامل اشعار با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ وزنیابی نشده ۲۶۶۴ ۶۸.۳۳
۲ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۲۴۶ ۶.۳۱
۳ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۲۳۸ ۶.۱۰
۴ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۱۸۸ ۴.۸۲
۵ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۱۸۴ ۴.۷۲
۶ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۱۳۸ ۳.۵۴
۷ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۱۳۵ ۳.۴۶
۸ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۲۵ ۰.۶۴
۹ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۲۱ ۰.۵۴
۱۰ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) ۱۷ ۰.۴۴
۱۱ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۱۴ ۰.۳۶
۱۲ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۱۱ ۰.۲۸
۱۳ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۸ ۰.۲۱
۱۴ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۵ ۰.۱۳
۱۵ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۵ ۰.۱۳