گنجور

 
عنصری بلخی
 

گر زلف تو سال و ماه لرزان بودی

عنبر ببها همیشه ارزان بودی

ور نه رخ تو بزلف پنهان بودی

روز و شب ازو بنور یکسان بودی