گنجور

آمار اوزان عروضی

 
مولوی
مولوی
 

این آمار از میان ۶۵۹۶۷ بیت شعر موجود در گنجور از این شاعر استخراج شده است. توجه فرمایید که در این آمار تک مصرعهای میانهٔ اشعار ترکیبی یک بیت به حساب آمده است. در ضمن، از آنجا که وزنیابی به شیوهٔ دستی و در بعضی موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً درج اشتباهی وزنهای قابل تبدیل از قبیل درج وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف (مفتعلن مفتعلن فاعلن)) وجود دارد. برخی از بخشها شامل اشعار با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۲۷۳۱۸ ۴۱.۴۱
۲ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۳۹۸۸ ۶.۰۵
۳ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۳۱۵۱ ۴.۷۸
۴ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۳۱۱۸ ۴.۷۳
۵ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۲۶۷۳ ۴.۰۵
۶ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۲۵۴۳ ۳.۸۵
۷ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۲۵۳۱ ۳.۸۴
۸ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۲۲۸۴ ۳.۴۶
۹ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) ۲۲۳۹ ۳.۳۹
۱۰ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۱۹۲۴ ۲.۹۲
۱۱ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۱۷۸۸ ۲.۷۱
۱۲ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۱۵۲۹ ۲.۳۲
۱۳ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) ۱۴۵۱ ۲.۲۰
۱۴ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۱۲۳۱ ۱.۸۷
۱۵ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۱۲۰۸ ۱.۸۳
۱۶ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۱۱۶۶ ۱.۷۷
۱۷ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۱۰۶۶ ۱.۶۲
۱۸ فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول) ۷۲۱ ۱.۰۹
۱۹ وزنیابی نشده ۶۴۴ ۰.۹۸
۲۰ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن (رمل مثمن مخبون) ۵۴۸ ۰.۸۳
۲۱ مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن (رجز مثمن مطوی) ۵۴۱ ۰.۸۲
۲۲ فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف) ۳۱۸ ۰.۴۸
۲۳ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۲۴۷ ۰.۳۷
۲۴ مستفعلتن مستفعلتن ۲۲۴ ۰.۳۴
۲۵ فعلاتن مفاعلن فعلاتن مفاعلن ۱۹۵ ۰.۳۰
۲۶ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) ۱۸۸ ۰.۲۸
۲۷ مستفعلن فع مستفعلن فع (متقارب مثمن اثلم) ۱۷۸ ۰.۲۷
۲۸ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۱۶۲ ۰.۲۵
۲۹ مفاعیل مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن مکفوف محذوف) ۱۴۳ ۰.۲۲
۳۰ مفعول مفاعلن مفاعیلن (هزج مسدس اخرب مقبوض) ۱۲۵ ۰.۱۹
۳۱ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۷۸ ۰.۱۲
۳۲ فاعلن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن ۷۶ ۰.۱۲
۳۳ فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن ۵۶ ۰.۰۸
۳۴ مفتعلن فع مفتعلن فع ۳۸ ۰.۰۶
۳۵ فعلات فعلن فعلات فعلن ۳۱ ۰.۰۵
۳۶ مفاعلن مفعولن مفاعلن مفعولن ۲۶ ۰.۰۴
۳۷ مفاعلن فعولن مفاعلن فعولن ۲۱ ۰.۰۳
۳۸ مفعولن فع مفعولن فع ۱۹ ۰.۰۳
۳۹ مفتعلن مفتعلن مفتعلن فع ۱۹ ۰.۰۳
۴۰ فاعلن مفعولن فاعلن مفعولن ۱۸ ۰.۰۳
۴۱ مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن (بسیط مخبون) ۱۸ ۰.۰۳
۴۲ مفاعیل فعولن مفاعیل فعولن ۱۸ ۰.۰۳
۴۳ متفاعلاتن متفاعلاتن ۱۷ ۰.۰۳
۴۴ مفعولن مفعولن مفعولن مفعولن ۱۴ ۰.۰۲
۴۵ مفتعلن مفتعلن فع مفتعلن مفتعلن فع ۱۴ ۰.۰۲
۴۶ فعلات فعلن فاعلن مفعولن ۱۴ ۰.۰۲
۴۷ مفتعلن فع مفتعلن مفتعلن فع مفتعلن فع ۱۳ ۰.۰۲
۴۸ مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن ۸ ۰.۰۱
۴۹ مفتعلن مفعولن مفتعلن مفعولن ۸ ۰.۰۱
۵۰ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن (رمل مثمن سالم) ۷ ۰.۰۱
۵۱ متفاعلن متفاعلن ۷ ۰.۰۱
۵۲ فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن مفاعلن ۵ ۰.۰۱