گنجور

آمار اوزان عروضی

 
نصرالله منشی
نصرالله منشی
 

این آمار از میان ۲۴۳ بیت شعر موجود در کلیله و دمنهٔ گنجور از این نویسنده استخراج شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ وزنیابی نشده ۲۴۳ ۱۰۰.۰۰