گنجور

آمار اوزان عروضی

 
محتشم کاشانی
محتشم کاشانی
 

این آمار از میان ۱۰۷۱۶ بیت شعر موجود در گنجور از این شاعر استخراج شده است. توجه فرمایید که در این آمار تک مصرعهای میانهٔ اشعار ترکیبی یک بیت به حساب آمده است. در ضمن، از آنجا که وزنیابی به شیوهٔ دستی و در بعضی موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً درج اشتباهی وزنهای قابل تبدیل از قبیل درج وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف (مفتعلن مفتعلن فاعلن)) وجود دارد. برخی از بخشها شامل اشعار با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۲۰۰۰ ۱۸.۶۶
۲ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۱۷۰۶ ۱۵.۹۲
۳ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۱۴۶۵ ۱۳.۶۷
۴ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۱۲۱۱ ۱۱.۳۰
۵ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۱۱۷۶ ۱۰.۹۷
۶ وزنیابی نشده ۸۸۷ ۸.۲۸
۷ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۲۸۲ ۲.۶۳
۸ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۲۸۱ ۲.۶۲
۹ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۲۱۷ ۲.۰۳
۱۰ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) ۲۰۰ ۱.۸۷
۱۱ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۱۷۳ ۱.۶۱
۱۲ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۱۷۰ ۱.۵۹
۱۳ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) ۱۶۹ ۱.۵۸
۱۴ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۱۳۶ ۱.۲۷
۱۵ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۱۳۳ ۱.۲۴
۱۶ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۹۴ ۰.۸۸
۱۷ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) ۹۳ ۰.۸۷
۱۸ فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول) ۸۰ ۰.۷۵
۱۹ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۶۷ ۰.۶۳
۲۰ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۶۶ ۰.۶۲
۲۱ فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف) ۲۷ ۰.۲۵
۲۲ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۲۱ ۰.۲۰
۲۳ متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن ۱۵ ۰.۱۴
۲۴ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۱۱ ۰.۱۰
۲۵ مفتعلن فع مفتعلن فع مفتعلن فع مفتعلن فع ۸ ۰.۰۷
۲۶ مستفعلن فع مستفعلن فع (متقارب مثمن اثلم) ۷ ۰.۰۷
۲۷ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۷ ۰.۰۷
۲۸ مفتعلن فعولن مفتعلن فعولن ۷ ۰.۰۷
۲۹ مفاعلن فع مفاعلن فع مفاعلن فع مفاعلن فع ۷ ۰.۰۷