گنجور

 
محتشم کاشانی
 

این آمار از میان ۱۰,۷۱۶ بیت شعر موجود در گنجور از محتشم کاشانی استخراج شده است.

توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام یا وجود متن خلاصه و کامل هفت اورنگ جامی) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرع‌های بند قالبهای ترکیبی مثل مخمسها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.

آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.

وزنیابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزنیابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۲,۱۲۶ ۱۹/۸۴
۲ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۱,۸۲۷ ۱۷/۰۵
۳ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۱,۵۸۱ ۱۴/۷۵
۴ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۱,۲۵۰ ۱۱/۶۶
۵ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۱,۱۸۰ ۱۱/۰۱
۶ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۳۷۸ ۳/۵۳
۷ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۳۰۲ ۲/۸۲
۸ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۲۸۲ ۲/۶۳
۹ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۲۲۶ ۲/۱۱
۱۰ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) ۱۹۱ ۱/۷۸
۱۱ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۱۷۸ ۱/۶۶
۱۲ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) ۱۶۹ ۱/۵۸
۱۳ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۱۵۲ ۱/۴۲
۱۴ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۱۳۶ ۱/۲۷
۱۵ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۱۱۴ ۱/۰۶
۱۶ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۱۰۷ ۱/۰۰
۱۷ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) ۹۳ ۰/۸۷
۱۸ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۹۱ ۰/۸۵
۱۹ فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول) ۸۰ ۰/۷۵
۲۰ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۷۶ ۰/۷۱
۲۱ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۶۸ ۰/۶۳
۲۲ فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف) ۳۹ ۰/۳۶
۲۳ متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن ۱۵ ۰/۱۴
۲۴ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۱۱ ۰/۱۰
۲۵ وزنیابی نشده ۸ ۰/۰۷
۲۶ مفتعلن فع مفتعلن فع مفتعلن فع مفتعلن فع ۸ ۰/۰۷
۲۷ مفاعلن فع مفاعلن فع مفاعلن فع مفاعلن فع ۷ ۰/۰۷
۲۸ مفتعلن فعولن مفتعلن فعولن ۷ ۰/۰۷
۲۹ مستفعلن فع مستفعلن فع (متقارب مثمن اثلم) ۷ ۰/۰۷
۳۰ فعلات مستفعل فع فعلات مستفعل فع ۷ ۰/۰۷