گنجور

آمار اوزان عروضی

 
منوچهری
منوچهری
 

این آمار از میان ۲۸۱۶ بیت شعر موجود در گنجور از این شاعر استخراج شده است. توجه فرمایید که در این آمار تک مصرعهای میانهٔ اشعار ترکیبی یک بیت به حساب آمده است. در ضمن، از آنجا که وزنیابی به شیوهٔ دستی و در بعضی موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً درج اشتباهی وزنهای قابل تبدیل از قبیل درج وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف (مفتعلن مفتعلن فاعلن)) وجود دارد. برخی از بخشها شامل اشعار با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۳۹۷ ۱۴.۱۰
۲ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۳۸۳ ۱۳.۶۰
۳ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۳۶۹ ۱۳.۱۰
۴ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۳۰۵ ۱۰.۸۳
۵ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۱۶۹ ۶.۰۰
۶ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۱۲۲ ۴.۳۳
۷ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۱۲۱ ۴.۳۰
۸ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۱۲۰ ۴.۲۶
۹ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فع (رمل مثمن محجوف مطموس) ۱۱۱ ۳.۹۴
۱۰ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۱۰۹ ۳.۸۷
۱۱ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۱۰۶ ۳.۷۶
۱۲ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۹۹ ۳.۵۲
۱۳ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۸۵ ۳.۰۲
۱۴ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۶۴ ۲.۲۷
۱۵ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۵۵ ۱.۹۵
۱۶ مفعول مفاعلن مفاعیلن (هزج مسدس اخرب مقبوض) ۵۴ ۱.۹۲
۱۷ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۵۱ ۱.۸۱
۱۸ مفاعلن مفاعلن مفاعلن ۴۷ ۱.۶۷
۱۹ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۲۰ ۰.۷۱
۲۰ وزنیابی نشده ۱۴ ۰.۵۰
۲۱ فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف) ۹ ۰.۳۲
۲۲ مفاعیل مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن مکفوف محذوف) ۴ ۰.۱۴
۲۳ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۲ ۰.۰۷