گنجور

آمار اوزان عروضی

 
امیرخسرو دهلوی
امیرخسرو دهلوی
 

این آمار از میان ۲۳۲۸۲ بیت شعر موجود در گنجور از این شاعر استخراج شده است. توجه فرمایید که در این آمار تک مصرعهای میانهٔ اشعار ترکیبی یک بیت به حساب آمده است. در ضمن، از آنجا که وزنیابی به شیوهٔ دستی و در بعضی موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً درج اشتباهی وزنهای قابل تبدیل از قبیل درج وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف (مفتعلن مفتعلن فاعلن)) وجود دارد. برخی از بخشها شامل اشعار با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ وزنیابی نشده ۱۵۷۲۱ ۶۷.۵۲
۲ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۲۶۰۰ ۱۱.۱۷
۳ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۱۴۲۸ ۶.۱۳
۴ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۱۰۳۵ ۴.۴۵
۵ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۵۷۳ ۲.۴۶
۶ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۳۸۹ ۱.۶۷
۷ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۲۶۲ ۱.۱۳
۸ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۲۰۵ ۰.۸۸
۹ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۱۷۸ ۰.۷۶
۱۰ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۱۷۷ ۰.۷۶
۱۱ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۱۱۰ ۰.۴۷
۱۲ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۱۰۹ ۰.۴۷
۱۳ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۸۹ ۰.۳۸
۱۴ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) ۷۶ ۰.۳۳
۱۵ مفتعلن مفتعلن مفتعلن ۴۵ ۰.۱۹
۱۶ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۴۲ ۰.۱۸
۱۷ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۴۰ ۰.۱۷
۱۸ فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول) ۳۵ ۰.۱۵
۱۹ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۳۱ ۰.۱۳
۲۰ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) ۲۶ ۰.۱۱
۲۱ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۲۴ ۰.۱۰
۲۲ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) ۲۴ ۰.۱۰
۲۳ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۲۰ ۰.۰۹
۲۴ فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف) ۱۴ ۰.۰۶
۲۵ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن (رمل مثمن مخبون) ۹ ۰.۰۴
۲۶ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۷ ۰.۰۳
۲۷ فعلاتن مفاعلن فعلاتن ۵ ۰.۰۲
۲۸ مستفعلن فع مستفعلن فع (متقارب مثمن اثلم) ۳ ۰.۰۱
۲۹ مفعول مفاعلن مفاعیلن (هزج مسدس اخرب مقبوض) ۳ ۰.۰۱
۳۰ مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن ۲ ۰.۰۱