گنجور

 
امیرخسرو دهلوی
 

این آمار از میان ۲۳,۲۸۳ بیت شعر موجود در گنجور از امیرخسرو دهلوی استخراج شده است.

توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام یا وجود متن خلاصه و کامل هفت اورنگ جامی) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرع‌های بند قالبهای ترکیبی مثل مخمسها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.

آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.

وزنیابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزنیابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۳,۸۲۰ ۱۶/۴۱
۲ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۲,۰۹۴ ۸/۹۹
۳ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۱,۹۱۹ ۸/۲۴
۴ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۱,۸۶۲ ۸/۰۰
۵ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۱,۷۰۹ ۷/۳۴
۶ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۱,۷۰۸ ۷/۳۴
۷ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۱,۲۷۰ ۵/۴۵
۸ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۱,۲۵۹ ۵/۴۱
۹ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۱,۱۵۲ ۴/۹۵
۱۰ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۹۷۶ ۴/۱۹
۱۱ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) ۸۵۸ ۳/۶۹
۱۲ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۷۶۷ ۳/۲۹
۱۳ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۷۵۳ ۳/۲۳
۱۴ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۴۷۶ ۲/۰۴
۱۵ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) ۳۹۴ ۱/۶۹
۱۶ وزنیابی نشده ۳۶۰ ۱/۵۵
۱۷ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۳۳۰ ۱/۴۲
۱۸ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۳۳۰ ۱/۴۲
۱۹ فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول) ۲۸۰ ۱/۲۰
۲۰ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) ۲۶۷ ۱/۱۵
۲۱ فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف) ۱۵۸ ۰/۶۸
۲۲ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۱۴۱ ۰/۶۱
۲۳ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن (رمل مثمن مخبون) ۷۶ ۰/۳۳
۲۴ مفعول مفاعلن مفاعیلن (هزج مسدس اخرب مقبوض) ۷۲ ۰/۳۱
۲۵ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۶۷ ۰/۲۹
۲۶ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۴۵ ۰/۱۹
۲۷ مفتعلن مفتعلن مفتعلن ۴۵ ۰/۱۹
۲۸ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن (رمل مثمن سالم) ۴۳ ۰/۱۸
۲۹ مفاعیلن مفاعلین فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۲۰ ۰/۰۹
۳۰ مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن (بسیط مخبون) ۹ ۰/۰۴
۳۱ مستفعلتن مستفعلتن ۷ ۰/۰۳
۳۲ مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن (رجز مثمن مطوی) ۶ ۰/۰۳
۳۳ فعلاتن مفاعلن فعلاتن ۵ ۰/۰۲
۳۴ مستفعلن فع مستفعلن فع (متقارب مثمن اثلم) ۳ ۰/۰۱
۳۵ مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن ۲ ۰/۰۱