گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
امیرخسرو دهلوی

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیه آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلا برای پیدا کردن شعری که مصرع «ای صوفی سیمی به صفایی نرسی» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیه آنها «ی» است.

حرف آخر قافیه

ت
د
م
ی

شماره ۱: عشق آمد و گرد فتنه بر جایم ریخت

شماره ۲: ایزد که به زلفت شکن و تاب نهاد

شماره ۳: خشخاش که آرایش حلواش کنند

شماره ۴: بی معرفت سخن مسلسل چه کنم

شماره ۵: ای صوفی سیمی به صفایی نرسی

sunny dark_mode