گنجور

آمار اوزان عروضی

 
خیام
خیام
 

این آمار از میان ۶۴۴ بیت شعر موجود در گنجور از خیام استخراج شده است. به لحاظ وجود دو نسخهٔ متفاوت (فروغی-غنی و هدایت) عمدهٔ رباعیات دو بار در محاسبه لحاظ شده‌اند.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۶۴۳ ۹۹.۸۴
۲ وزنیابی نشده ۱ ۰.۱۶