گنجور

 
خیام

گویند روزی حکیمی پسر خویش را پند می‌داد گفت « ای پسر ، اسپ دوست دار و کمان عزیز دار و بی‌حصار مباش و حصار بی‌مترس مدار .» گفت « ای پدر ، اسپ و کمان دانستم. حصار و مترس از کجا ؟» گفت « حصار، مبارزست و مترس زره » یعنی بی‌زره مباش تاتوانی.

 
sunny dark_mode