گنجور

آمار اوزان عروضی

 
خواجوی کرمانی
خواجوی کرمانی
 

این آمار از میان ۸۸۴۹ بیت شعر خواجوی کرمانی در گنجور استخراج شده است. توجه فرمایید که در این آمار تک مصرعهای میانهٔ اشعار ترکیبی یک بیت به حساب آمده است. در ضمن، از آنجا که وزنیابی به شیوهٔ دستی و در بعضی موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً درج اشتباهی وزنهای قابل تبدیل از قبیل درج وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف (مفتعلن مفتعلن فاعلن)) وجود دارد. برخی از بخشها شامل اشعار با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۱۹۳۶ ۲۱.۸۸
۲ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۱۳۱۲ ۱۴.۸۳
۳ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۱۱۰۳ ۱۲.۴۶
۴ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۸۹۰ ۱۰.۰۶
۵ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۸۰۲ ۹.۰۶
۶ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۵۲۶ ۵.۹۴
۷ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۳۸۱ ۴.۳۱
۸ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۲۱۳ ۲.۴۱
۹ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۱۸۲ ۲.۰۶
۱۰ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) ۱۷۵ ۱.۹۸
۱۱ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۱۴۷ ۱.۶۶
۱۲ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۱۴۴ ۱.۶۳
۱۳ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۱۰۳ ۱.۱۶
۱۴ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۹۵ ۱.۰۷
۱۵ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) ۹۵ ۱.۰۷
۱۶ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۹۴ ۱.۰۶
۱۷ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۹۱ ۱.۰۳
۱۸ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن (رمل مثمن مخبون) ۷۹ ۰.۸۹
۱۹ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) ۶۳ ۰.۷۱
۲۰ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۵۶ ۰.۶۳
۲۱ فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول) ۵۵ ۰.۶۲
۲۲ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۵۴ ۰.۶۱
۲۳ مستفعلن فع مستفعلن فع (متقارب مثمن اثلم) ۳۷ ۰.۴۲
۲۴ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن (رمل مثمن سالم) ۲۷ ۰.۳۱
۲۵ مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن (رجز مثمن مطوی) ۱۲ ۰.۱۴
۲۶ فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن ۱۱ ۰.۱۲
۲۷ فعلاتن مفاعلن فعلاتن ۱۱ ۰.۱۲
۲۸ مفعول مفاعلن مفعول مفاعلن ۱۰ ۰.۱۱
۲۹ مفعول فاعلن مفعول فاعلن ۹ ۰.۱۰
۳۰ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن ۹ ۰.۱۰
۳۱ مفتعلن مفتعلن مفعول مفاعیلن ۹ ۰.۱۰
۳۲ مفتعلن مفتعلن مفتعلن فع ۹ ۰.۱۰
۳۳ فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف) ۹ ۰.۱۰
۳۴ فعولن مفاعلن مفاعیلن ۹ ۰.۱۰
۳۵ فاعلات فع فاعلات فع ۹ ۰.۱۰
۳۶ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن فعل ۹ ۰.۱۰
۳۷ مفتعلن فع مفتعلن فع ۹ ۰.۱۰
۳۸ فاعلن مفاعیلن فاعلن مفاعیلن (مقتضب مثمن مطوی مقطوع) ۸ ۰.۰۹
۳۹ مفاعلن فع مفاعلن فع ۷ ۰.۰۸
۴۰ مفعول مفاعلن مفاعیلن (هزج مسدس اخرب مقبوض) ۷ ۰.۰۸
۴۱ مفتعلن فع مفاعلن فع ۷ ۰.۰۸
۴۲ فعلات فاعلاتن فعلات فعلن ۷ ۰.۰۸
۴۳ مفتعلن فع مفتعلن مفتعلن فع مفتعلن ۷ ۰.۰۸
۴۴ فاعلن مفاعلن فع فاعلن مفاعلن فع ۷ ۰.۰۸
۴۵ فعلاتن فعلاتن فعلاتن ۷ ۰.۰۸
۴۶ مفاعیل مفتعلن فع مفاعیل مفتعلن فع ۷ ۰.۰۸