گنجور

 
خاقانی

این آمار از میان ۱۷٬۱۱۷ بیت شعر فارسی از کل ۱۷٬۴۳۱ بیت شعر موجود در گنجور از خاقانی استخراج شده است.

توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرع‌های بند قالبهای ترکیبی مثل مخمس‌ها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.

آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.

وزن‌یابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزن‌یابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۲٬۷۴۵ ۱۶٫۰۴
۲ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۲٬۲۳۷ ۱۳٫۰۷
۳ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۱٬۶۰۷ ۹٫۳۹
۴ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۱٬۲۶۲ ۷٫۳۷
۵ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۹۹۴ ۵٫۸۱
۶ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۹۸۰ ۵٫۷۳
۷ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۹۱۹ ۵٫۳۷
۸ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۷۸۸ ۴٫۶۰
۹ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۷۰۲ ۴٫۱۰
۱۰ فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف) ۵۶۰ ۳٫۲۷
۱۱ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۵۵۳ ۳٫۲۳
۱۲ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۵۰۳ ۲٫۹۴
۱۳ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) ۴۳۳ ۲٫۵۳
۱۴ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۴۲۶ ۲٫۴۹
۱۵ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) ۴۲۵ ۲٫۴۸
۱۶ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۴۰۶ ۲٫۳۷
۱۷ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۴۰۵ ۲٫۳۷
۱۸ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۳۴۳ ۲٫۰۰
۱۹ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۳۱۵ ۱٫۸۴
۲۰ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۱۱۵ ۰٫۶۷
۲۱ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۱۱۰ ۰٫۶۴
۲۲ مفعول مفاعلن مفاعیلن (هزج مسدس اخرب مقبوض) ۱۰۳ ۰٫۶۰
۲۳ فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول) ۶۵ ۰٫۳۸
۲۴ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) ۴۲ ۰٫۲۵
۲۵ مفعول فاعلات مفاعیلن (مضارع مسدس اخرب مکفوف) ۳۰ ۰٫۱۸
۲۶ فعلاتن مفاعلن فعلاتن مفاعلن ۸ ۰٫۰۵
۲۷ مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن ۸ ۰٫۰۵
۲۸ مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن (بسیط مخبون) ۸ ۰٫۰۵
۲۹ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلاتن ۷ ۰٫۰۴
۳۰ فعلات فاعلاتن فعلات فاعلن ۷ ۰٫۰۴
۳۱ مفاعیل مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن مکفوف محذوف) ۶ ۰٫۰۴
۳۲ فعولن مفاعلن فعولن مفاعلن ۵ ۰٫۰۳

آمار ابیات برچسب‌گذاری شدهٔ خاقانی با زبان غالب شعر در گنجور به شرح زیر است:

ردیف زبان تعداد ابیات درصد از کل
۱ فارسی ۱۷٬۱۱۷ ۹۸٫۲۰
۲ عربی ۳۱۴ ۱٫۸۰

آمار ابیات برچسب‌گذاری شدهٔ خاقانی با قالب شعری در گنجور به شرح زیر است:

ردیف قالب شعری تعداد ابیات درصد از کل
۱ قصیده ۸٬۵۳۳ ۴۸٫۹۵
۲ غزل ۳٬۴۱۴ ۱۹٫۵۹
۳ قطعه ۲٬۶۳۴ ۱۵٫۱۱
۴ ترجیع بند ۹۹۸ ۵٫۷۳
۵ ترکیب بند ۹۳۰ ۵٫۳۴
۶ رباعی ۷۰۲ ۴٫۰۳
۷ مثنوی ۲۲۰ ۱٫۲۶
sunny dark_mode