گنجور

آمار اوزان عروضی

 
جامی
جامی
 

این آمار از میان ۵۴۱۰ بیت شعر موجود در گنجور از این شاعر استخراج شده است. توجه فرمایید که در این آمار تک مصرعهای میانهٔ اشعار ترکیبی یک بیت به حساب آمده است. در ضمن، از آنجا که وزنیابی به شیوهٔ دستی و در بعضی موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً درج اشتباهی وزنهای قابل تبدیل از قبیل درج وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف (مفتعلن مفتعلن فاعلن)) وجود دارد. برخی از بخشها شامل اشعار با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۱۸۲۷ ۳۳.۷۷
۲ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۱۰۰۳ ۱۸.۵۴
۳ فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف) ۶۰۷ ۱۱.۲۲
۴ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۵۵۳ ۱۰.۲۲
۵ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۵۴۴ ۱۰.۰۶
۶ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۴۹۶ ۹.۱۷
۷ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۳۸۰ ۷.۰۲