گنجور

 
جامی

بر ظلم خود ار تو ایست خواهی کردن

سرمایه عمر نیست خواهی کردن

زین گونه که کافر مظالم شده ای

آخر ده خود دویست خواهی کردن