گنجور

 
جامی

سنبوسه که دی خواجه فرستاد به من

آورد یکی شوخ پریزاد به من

بنشست وز سنبوسه که آورد دو دانگ

خود خورد و چهار دانگ را داد به من

 
sunny dark_mode