گنجور

 
جامی

دیوانه شکل دین برانداز توام

مفتون دو لعل نغمه پرداز توام

ای وای من آن زمان که ماند محروم

دیده ز جمال و گوش ازآواز توام

 
sunny dark_mode