گنجور

 
جامی

جانانه که آمد گل و گلشن همه او

در گلشن جان سنبل و سوسن همه او

برداشته از میانه پندار دویی

هم او همه گشته و هم من همه او

 
sunny dark_mode