گنجور

 
جامی

بی کار دلا به کارفرما نرسی

اینجا نکنی کار بدانجا نرسی

کار خود از امروز به فردا مفکن

ترسم که از امروز به فردا نرسی