گنجور

 
جامی
 

قبله همت خدای شناس

هست بر نعمت خدای سپاس

خاصه بر نعمتی که دیر بقاست

در جهان تا جهان به جاست به جاست

چیست آن نکته های هوشیاران

نظم و نثر بدیع گفتاران

نیست شغلی پس از سپاس خدای

بهتر از نعت خواجه دو سرای

آن که بی پرده در نشیمن راز

سخن از وی به پایه اعجاز

ای خوش آن صافی دل انصاف جوی

کش بود در شیوه انصاف روی

در جهان بر هر چه اندازد نظر

عیب را بگذارد و بیند هنر