گنجور

آمار اوزان عروضی

 
عبدالواسع جبلی
عبدالواسع جبلی
 

این آمار از میان ۳۲۰ بیت شعر عبدالواسع جبلی در گنجور استخراج شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۱۴۹ ۴۶.۵۶
۲ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۶۱ ۱۹.۰۶
۳ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلاتن ۴۹ ۱۵.۳۱
۴ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۳۹ ۱۲.۱۹
۵ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۲۲ ۶.۸۸