گنجور

آمار اوزان عروضی

 
اقبال لاهوری
اقبال لاهوری
 

این آمار از میان ۸۲۷۰ بیت شعر موجود در گنجور از این شاعر استخراج شده است. توجه فرمایید که در این آمار تک مصرعهای میانهٔ اشعار ترکیبی یک بیت به حساب آمده است. در ضمن، از آنجا که وزنیابی به شیوهٔ دستی و در بعضی موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً درج اشتباهی وزنهای قابل تبدیل از قبیل درج وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف (مفتعلن مفتعلن فاعلن)) وجود دارد. برخی از بخشها شامل اشعار با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۴۸۹۳ ۵۹.۱۷
۲ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۱۵۳۲ ۱۸.۵۲
۳ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۳۴۹ ۴.۲۲
۴ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۳۱۲ ۳.۷۷
۵ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۲۲۸ ۲.۷۶
۶ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۱۴۹ ۱.۸۰
۷ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۱۴۴ ۱.۷۴
۸ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) ۱۱۵ ۱.۳۹
۹ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۹۷ ۱.۱۷
۱۰ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۹۷ ۱.۱۷
۱۱ فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول) ۸۷ ۱.۰۵
۱۲ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۸۱ ۰.۹۸
۱۳ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۷۵ ۰.۹۱
۱۴ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۳۲ ۰.۳۹
۱۵ مستفعلن فع مستفعلن فع (متقارب مثمن اثلم) ۲۶ ۰.۳۱
۱۶ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۲۱ ۰.۲۵
۱۷ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۱۴ ۰.۱۷
۱۸ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۱۳ ۰.۱۶
۱۹ متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن ۳ ۰.۰۴
۲۰ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۲ ۰.۰۲