گنجور

آمار اوزان عروضی

 
هجویری
هجویری
 

این آمار از میان ۲۸۰ بیت شعر موجود در گنجور از این شاعر استخراج شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ وزنیابی نشده ۲۸۰ ۱۰۰.۰۰